ABC    up
  similar languages: Amos   BASIC   Euphoria   Profan   REXX  
 


 Hello World   Michael Neumann
WRITE "Hello World"
Prints "Hello World" onto the screen.


 Squares   Michael Neumann
FOR i IN {1..10}
   WRITE i*i
Outputs the squares from 1 to 10.